Kyläparlamentti

Keuruun kylien yhteistoiminnan ja vaikuttamisen kanavana toimii keväällä 2014 perustettu Keuruun kyläparlamentti.

KYLÄPARLAMENTIN TOIMINTA-AJATUS
Tavoitteenamme on turvata Keuruun kylien nykyisten ja uusien asukkaiden mahdollisuus elää, asua ja toimia yrittäjinä maaseudulla.

Edistämme kylät-kylät ja kylät-kunta välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä; otamme kantaa, annamme lausuntoja, ideoimme ja välitämme viestiä.

Vaikutamme kyliä koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin, kuten esimerkiksi maankäyttöön, asumiseen, palveluihin ja ympäristöön koskevissa asioissa.

Toimintamme työväline ja suunnannäyttäjä on Keuruun kylien kehittämisohjelma 2020.

Toiminta-ajatuksemme peruspilareina ovat: avoimuus, kannustaminen, luottamus ja sitoutuminen.


KYLÄPARLAMENTIN JÄSENET
Jäseniämme ovat kyläyhdistysten valitsemat edustajat. Kyläkohtaisia edustajia voi olla useampi, äänestettäessä kullakin kylällä on yksi ääni. 

Kaksi kunnan viranhaltijaedustajaa /asiantuntijajäsentä voivat osallistua toimintaan kutsuttuna, aihepiirin vaatiessa.

Kyläparlamentille valitaan kyläedustajien keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.


Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.


Jäseneksi ottamisesta päätetään kyläparlamentin kokoontumisessa.


Jäsenyydestä erotaan kirjallisella ilmoituksella.


KYLÄPARLAMENTIN TEHTÄVÄT
Seuraamme, toteutamme ja päivitämme Keuruun kylien kehittämisohjelmaa.

Järjestämme (tarvittaessa) yhteisiä koulutuksia ja tietoiskuja sekä keskustelutilaisuuksia ajankohtaisen aiheen ympärille (kehittämisohjelmaan kirjattujen aiheiden pohjalta).


Toteutamme yhteismarkkinointia (esim. kaupungin mökkiläiskirjeen yhteydessä) ja kyselyitä (vapaa-ajan ja vakituisille asukkaille) yhteistyössä kaupungin kanssa.


Välitämme aktiivisesti tietoa kylien ja kunnan välillä.


Teemme aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle ja annamme lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille.


NÄIN TOIMIMME KEURUUN KYLÄPARLAMENTISSA
Kokoonnumme kylissä, kylä kutsuu vieraakseen.

Myös ne kylät, jotka eivät ole mukana kyläparlamentissa saavat tiedotteet ja tapahtumakutsut.


Käsittelemme yhteisiä asioita.


Toimimme joustavasti, mutta tavoitteellisesti.


Käymme säännöllistä vuoropuhelua eri toimijoiden kesken; viestimme suunnitelmallisesti ja aktiivisesti.


Annamme tilaa mielipiteille ja uusille ideoille.


Olemme alueellisesti tasapuolisia.


Politiikka, aatteet, uskonto ja oman edun tavoittelu eivät kuulu kyläparlamentin toimintaan.


KYLÄPARLAMENTIN KOKOUKSET
Kyläparlamentti pitää vuosittain 2-4 varsinaista kokousta.

Kyläparlamentti kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet kyläparlamentin jäsenistä niin vaatii.


Kyläparlamentti on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku kyläparlamentin jäsenistä puhetta johtamaan.


Kyläparlamentin kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.


Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.


Kyläparlamentti pyrkii päätöksissään yksimielisyyteen.


Kyläparlamentin kokouksiin voidaan kutsua tarvittaessa kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kertomaan ajankohtaisista aiheista tai neuvottelemaan kyliä koskevista asioista.


Kyläparlamentin jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kyläyhdistykset voivat sovittaessa vastata edustajiensa matka- ym. kustannuksista.


TOIMINTAPERIAATTEIDEN MUUTTAMINEN JA KYLÄPARLAMENTIN PURKAMINEN
Päätös toimintaperiaatteiden muuttamisesta ja kyläparlamentin purkamisesta on tehtävä kyläparlamentin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava toimintaperiaatteiden muuttamisesta tai kyläparlamentin purkamisesta.


---

Kyläyhdistysten valitsemat edustajat kyläparlamenttiin toimikaudelle 2014-2016

Tuomo Kivinen, Etelä-Keuruu 

Sari Mäkinen-Hankamäki, Etelä-Keuruu 
Hillevi Pänkäläinen, Etelä-Keuruu Liisa Vesterinen, Etelä-Keuruu 
Marika Simsiö, Haapamäki 
Esko Hietanen, Haapamäki 
Mauri Koskela, Haapamäki 
Matti Saarinen, Karimo 
Raija Koskela-Drischenko, Karimo 
Taina Ritala, Karimo 
Kaarina Koski, Riiho 
Matti Jokinen, Riiho 
Paula Pusa, Liesjärvi (puheenjohtaja)
Sari Ulvinen, Liesjärvi 
Matti Riihimäki, Jukojärvi 
Risto Siltanen, Jukojärvi 
Aimo Pellinen, Koillis-Keuruun HAKA (varapuheenjohtaja)
Seppo Jukola, Koillis-Keuruun HAKA

Kyläparlamentin toiminnasta kertovat sivut löytyvät keuruunkylat.fi-kotisivujen alta. Toiminnan rahoittamiseksi (Kylien kehittämisohjelmaan kirjatut toimenpiteet ja ns. juoksevat kulut) tehdään esitys Keuruun kaupungin talousarvioon 2015.

---


Keuruun kyläparlamentin toimintamallin suunnittelussa on otettu mallia Ylä-Savosta Sonkajärveltä. Malli on hiottu keuruulaiseen kyläelämään sopivaksi. Kiitokset savolaisille hyvästä yhteistyöstä ja hyvien toimintamallien jakamisesta!